You seem to be using an unsupported browser
  Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.
  De VVGE biedt opnieuw aanmoedigingsbeurzen aan voor jonge onderzoekers.

  Principe van de aanmoedigingsbeurs

  • De aanmoedigingsbeurs betreft een financiële tegemoetkoming in congreskosten (inschrijving, vervoer en/of hotel) indien de aanvrager een poster of orale presentatie heeft als eerste auteur op een internationaal congres ivm Gastro-enterologie & Hepatologie (lijst van congressen zie verder).
  • De financiële tegemoetkoming betreft maximaal €350 voor een poster presentatie en maximaal €700 voor een orale presentatie als eerste auteur tijdens een internationaal congres ivm Gastro-enterologie & Hepatologie.
  • De aanvrager levert het bewijs van acceptatie van poster of orale presentatie alsook de desbetreffende abstract per mail (aanvraag document zie verder) aan het secretariaat van de VVGE (secr@vvge.be) minimaal 4 weken voor het congres plaatsvindt.
  • Het bestuur van de VVGE beoordeelt de aanvraag en kent zo mogelijk de aanmoedigingsbeurs toe binnen deze 4 weken.
  • De aanvrager bezorgt na het congres de originele facturen en bewijzen van betaling aan de penningmeester van de VVGE (secr@vvge.be), waarna de kosten worden terugbetaald ten bedrage van maximaal €350 (poster prensentatie) en €700 (orale presentatie).
  • De VVGE wordt vermeld in de acknowledgements als financiële sponsor van het wetenschappelijk werk (poster presentatie, orale presentatie en eventuele publicatie).

  Wie komt voor de aanmoedigingsbeurs in aanmerking?

  • De aanvrager is lid van de VVGE op het moment van de aanvraag.
  • De aanvrager is maximum 35 jaar op het moment van de aanvraag.
  • Een aanvrager kan per jaar meerdere keren een aanmoedigingsbeurs aanvragen, doch zij zal slechts één maal per jaar worden toegekend aan dezelfde aanvrager (ongeacht of het om een poster of een orale presentatie gaat).
  • De aanmoedigingsbeurs wordt maximaal twee maal toegekend aan dezelfde aanvrager.

  Praktische uitvoering

  1. De aanvrager levert het originele bewijs van acceptatie (meestal mailbericht van congresorganisatie) van poster of orale presentatie op internationaal congres Gastro-enterologie & Hepatologie samen met de desbetreffende abstract en het VVGE aanvraagformulier via mail aan het VVGE secretariaat (secr@vvge.be) en dit minstens 4 weken voor de aanvang van het congres. Een aanmoedigingsbeurs kan niet worden aangevraagd of toegekend na het verstrijken van deze tijdspanne.

  2. Internationale congressen die in aanmerking komen voor de VVGE aanmoedigingsbeurs :
  Algemeen: DDW, UEGW
  Hepatologie: EASL, AASLD
  Oncologie: ASCO, ESMO, WCGIC
  Motiliteit: FNM
  Endoscopie: ESGE
  IBD: ECCO

  Congressen die niet in deze lijst voorkomen kunnen alsnog in overweging genomen worden, indien zij voldoen aan de VVGE vereisten (internationaal congres ivm Gastro-enterologie & Hepatologie). De beslissing hieromtrent wordt genomen door het bestuur van de VVGE.

  3. De terug te betalen originele facturen en bewijzen van betaling dienen binnen de 8 weken na het verstrijken van het congres aan de penningmeester van de VVGE te worden overgemaakt (secr@vvge.be), alsmede het initiële VVGE aanvraag document. Enkel de inschrijving, het vervoer en/of de hotelkosten kunnen worden vergoed. Restaurantkosten of andere uitgaven komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Indien het teruggevorderde bedrag niet de volledige €350 of €700 bedraagt, zal het verschil eigendom blijven van de VVGE.

  4. De toegekende aanmoedigingsbeurzen en de desbetreffende presentaties worden door de VVGE voorzitter vermeld tijdens het VVGE Lente- of Herfstcongres.

  Download het aanvraagformulier aanmoedigingsbeurs